W związku z wprowadzonym przez rząd Polski Narodowego Programu Szczepień, w ramach którego, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka jesiennym harmonogramem szczepień dzieci i młodzieży od 12 roku życia z zastosowaniem preparatu genowego firmy Pfizer/BioNTech., zgodnie z którym od 1 do 5 września będzie prowadzona w szkołach akcja informacyjna na temat szczepień (lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami) o charakterze informacyjno-edukacyjnym), między 6 a 10 września zbierane będą formularze medyczne w szkołach, szczepienia w szkołach mają odbywać się od 13 do 17 września,

przesyłamy zgodnie z naszymi działaniami statutowymi jako ………………(tu wpisać nazwę) (Stowarzyszenie /fundacja itp. lub po prostu jako osoba fizyczna), do Państwa placówki zapytanie:

 1. Czy w ramach akcji informacyjnej będziecie Państwo zapoznawać Rodziców z faktem, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem firmy Pfizer/BioNTech, preparat ten jest w trzeciej fazie badań klinicznych, co powoduje, że stosowanie go jest eksperymentem medycznym?:

zał. 1 OPINIA PRAWNA dotycząca szczepień przeciw COVID-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień ogłoszonego przez Radę Ministrów) oraz

zał. 2 Kodeks Norymberski :eksperyment medyczny.

 1. Czy w ramach akcji będziecie Państwo informować Rodziców, że zgodnie ze stanowiskiem WHO ”Potrzebne są dalsze dowody na stosowanie różnych szczepionek COVID-19 u dzieci, aby móc sformułować ogólne zalecenia dotyczące szczepień dzieci przeciwko COVID-19” oraz, że „Badania nad szczepionkami dla dzieci są w toku, a WHO zaktualizuje swoje zalecenia, gdy dowody lub sytuacja epidemiologiczna uzasadniają zmianę polityki” (Wersja angielska ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2021 r. )? pełna informacja: Porady dotyczące szczepionek COVID-19 (who.int)

 oraz zał 3: list do szkół Polskiego Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców z 24 czerwca 2021 r.

Niepokojący jest również fakt, że akcję informacyjną przeprowadzać będą nauczyciele nie posiadający pełnej wiedzy medycznej i naukowej na temat stosowanego preparatu. .

Należy więc w tym przypadku zadać zasadne pytanie:

 1. Czy nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje do przekazywania i informowania o preparacie i czy zostaną poinformowani, że przekazywanie informacji o preparacie może być traktowane jak namawianie do udziału w eksperymencie medycznym, za co w przyszłości mogą grozić indywidualne procesy odszkodowawcze?
 2. Czy Państwa pracownicy w związku z prowadzoną akcja informacyjną zostaną zapoznani z następującymi dokumentami:
 3. zał. 1 OPINIA PRAWNA dotycząca szczepień przeciw COVID-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień ogłoszonego przez Radę Ministrów) oraz
 4. zał. 2 Kodeks Norymberski : eksperyment medyczny, by posiadać niezbędną wiedzę na temat eksperymentu medycznego? (Kodeks-Norymberski-a-szczepienia.pdf (grupac19.pl) )
 • Zał 3 Opinia Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców z 24 czerwca 2021 (PSNLiN_komunikat_do_Dyrektorow_szkol_i_przedszkoli.pdf )
 • opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, który odniósłszy się do Art. 39 Konstytucji RP Zasada wolności od eksperymentów wyjaśnił, że ” Z Konstytucji wynika, że eksperymenty medyczne oraz inne nie mogą być obarczone świadomym ryzykiem negatywnych skutków dla osób poddanych eksperymentowi. Dobrowolnie wyrażona zgoda na udział w eksperymencie powinna być zawsze udzielona indywidualnie, a nie w sposób zbiorowy. Dobrowolność zgody oznacza również pełne poinformowanie o celach, przebiegu oraz możliwych następstwach poddania się procedurze. Eksperymentem naukowym może być jedynie eksperyment przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.” Art. 39 – Zakaz eksperymentów naukowych | Rzecznik Praw Obywatelskich (brpo.gov.pl).
 1. Czy nauczyciele i podlegli Państwu pracownicy pedagogiczni biorący udział w akcji informacyjnej zostaną poinformowani, że wymienione w pkt 4 dokumenty a zwłaszcza z oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że wobec osób które przekazują informację o udziale w akcji szczepień eksperymentalnym preparatem mogą być zastosowane następujące akty prawne:

Art. 191 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 1a.

 1. Czy nauczyciele i podlegli Państwu pracownicy pedagogiczni biorący udział w akcji informacyjnej zostaną poinformowani o tym, że presja informacyjna, jakiej poddawane będą dzieci i ich rodzice może mieć znamiona mobbingu, wobec którego maja zastosowania następujące akty prawne:

Art. KK: Art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10,

Art. 191 – przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia ofiary do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – kara pozbawienia wolności do lat 3,

Art. 207 – znęcanie się fizyczne lub psychiczne – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

Art. 220 – niedopełnienie obowiązków BHP poprzez narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – kara pozbawienia wolności do lat 3 (w przypadku nieumyślnego działania kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku),

Art. 268 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie zapisu istotnej informacji lub utrudnianie zapoznania się z nią przez osobę uprawnioną – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, (jeżeli na skutek takiego działania nastąpiła dodatkowo szkoda majątkowa, to pracodawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),

Art. 107 Kodeksu Wykroczeń – złośliwe wprowadzenie w błąd lub złośliwe niepokojenie – kara grzywny do 1 500 zł lub kara nagany,

 1. Czy Dyrektor szkoły jako osoba prowadząca szkołę i pracodawca ma świadomość, że nakładanie na pracownika obowiązku udziału w promowaniu i przekazywaniu niepełnych informacji dotyczącą szczepień może być traktowane jako presja i mieć znamiona mobbingu a w związku z tym podlegać następującym aktom prawnym:

Art. 151 – doprowadzenie pracownika do targnięcia się na własne życie – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

Art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10,

Art. 212 – pomówienie osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (do lat 2 jeśli pomówienie nastąpiło za pomocą środków masowego komunikowania),

Prosimy o odniesienie się do powyższych pytań i odpowiedź w czasie określonym przez prawo administracyjne.

Rozdzielnik:

 1. Kuratorium Oświaty ….
 2. Wydział Edukacji …..
 3. a/a

załączniki :

zał. 1 OPINIA PRAWNA dotycząca szczepień przeciw COVID-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień ogłoszonego przez Radę Ministrów) ,

zał. 2 Kodeks Norymberski: eksperyment medyczny,

zał 3: list do szkół Polskiego Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców z 24 czerwca 2021 r.